શ્રી એન. એમ. મહેતા જી. શિ. અધિકારી
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9909970211 E-Mail ID :
શ્રીમતી એસ. કે. મિસ્ત્રી શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9723143356 E-Mail ID :
શ્રી જે.સી.ચૌધરી શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9825282461 E-Mail ID :
શ્રી બી. એમ. સલાટ શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9727475195 E-Mail ID :
શ્રીમતી આર. આઈ. પટેલ મ.શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 8401208221 E-Mail ID :
શ્રીમતી એસ. ડી. ફરસરામી મ.શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9427187200 E-Mail ID :
શ્રીમતી યુ. સી. પાનવાલા મ.શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9879399543 E-Mail ID :
શ્રી પી. એમ. પટેલ મ.શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9510119399 E-Mail ID :
શ્રી વી. એન. ગોહિલ મ.શિ.નિ.
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9924018365 E-Mail ID :
શ્રીમતી એમ. એ. મિસ્ત્રી હેડ કલાર્ક
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9904015042 E-Mail ID :
શ્રી કે. બી. પરમાર હેડ કલાર્ક
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 7226030382 E-Mail ID :
શ્રી કે.આર. પટેલ સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9879034278 E-Mail ID :
શ્રી પી. આઈ. રાણા સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9879494120 E-Mail ID :
શ્રીમતી કે. આર. વસાવા સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9447158531 E-Mail ID :
જિગીષા. બી. પટેલ સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9662660652 E-Mail ID :
કોમલ ડી. ભટ્ટ સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 8866076178 E-Mail ID :
નિલમકુમાર ચૌધરી સિ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9726976525 E-Mail ID :
જી. જે. ભાલીયા જુ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9825761242 E-Mail ID :
જી. ડી. ગાયકવાડ જુ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9427337977 E-Mail ID :
સિંધા ઉપેન્દ્ર જુ. કારકૂન
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9737845208 E-Mail ID :
એસ. બી. પરમાર પટાવાળા
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9427874873 E-Mail ID :
વિ. એ. રાણા પટાવાળા
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9429555538 E-Mail ID :
કે. એસ. જાદવ પટાવાળા
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 7048267004 E-Mail ID :
કે. બી. વસાવા પટાવાળા
Qualification : Joining Date :
Mobile No. : 9427169678 E-Mail ID :
અગત્યની લિંક
Copyright © 2019 DEO Bharuch. All Rights Reserved.
Designed & Developed By : Radix Infosoft

Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background